دانش آموزان کلاس ششم 

ثنا کریم زاده، ثنا دوزنده، سینا ملک نژاد، معصومه امینی، حسین حسینی، علیرضا زواری، محمد حسین ذبیح زاده، مهدی بزرگی

تماس با مدرس

دانش آموزان کلاس ششم 

ثنا کریم زاده، ثنا دوزنده، سینا ملک نژاد، معصومه امینی، حسین حسینی، علیرضا زواری، محمد حسین ذبیح زاده، مهدی بزرگی

تماس با مدرس
تدریس خصوصی ریاضی

دانش آموزان کلاس هفتم A

شونا، آیناز، فاطمه، مهرناز،دیانا، نیایش، رضوان، مهدی

تماس با مدرس

دانش آموزان کلاس هفتم A

شونا، آیناز، فاطمه، مهرناز،دیانا، نیایش، رضوان، مهدی

تماس با مدرس
تدریس خصوصی ریاضی

دانش آموزان کلاس هفتم B

نورا، فاطمه، مه یاس، زهرا، ضحی

تماس با مدرس
کلاس تدریس خصوصی ریاضی

دانش آموزان کلاس هفتم B

نورا، فاطمه، مه یاس، زهرا، ضحی

تماس با مدرس
کلاس تدریس خصوصی ریاضی

دانش آموزان کلاس پنجم

آوا، سها، فاطمه، حلما، علیرضا، محمد طاها،
امیر حسین شیرافکن، امیر حسین باقری، 

تماس با مدرس
تدریس خصوصی ریاضی کلاس پنجم

دانش آموزان کلاس پنجم

آوا، سها، فاطمه، حلما، علیرضا، محمد طاها،
امیر حسین شیرافکن، امیر حسین باقری

تماس با مدرس
تدریس خصوصی ریاضی کلاس پنجم
کلاس هشتم ریاضی

دانش آموزان کلاس هشتم A

مهلا، فاطمه زهرا، مهراسا، رضا، رهام، ابوالفضل محمود، محمد

تماس با مدرس

دانش آموزان کلاس هشتم A

مهلا، فاطمه زهرا، مهراسا، رضا، رهام، ابوالفضل محمود، محمد

تماس با مدرس
کلاس هشتم ریاضی

دانش آموزان کلاس سوم

آیسا، محمد مهدی، شایگان

تماس با مدرس
کلاس سوم ریاضی

دانش آموزان کلاس سوم

آیسا، محمد مهدی، شایگان

تماس با مدرس
کلاس سوم ریاضی
کلاس دهم

دانش آموزان کلاس دهم رشته ریاضی

حانیه، نازنین، امیرمحمد، متین

تماس با مدرس

دانش آموزان کلاس دهم رشته ریاضی

حانیه، نازنین، امیرمحمد، متین

تماس با مدرس
کلاس چهارم ریاضی

دانش آموزان کلاس چهارم

رها، پرسام، عباس، فاطمه زهرا، ملینا

تماس با مدرس
کلاس چهارم ریاضی

دانش آموزان کلاس هشتم B

آرش، امیررضا، دانیال، محمدحسین، امیرعلی، کوثر، سنا، مبینا

تماس با مدرس
کلاس هشتم ریاضی دوم
کلاس هشتم ریاضی دوم

دانش آموزان کلاس هشتم B

آرش، امیررضا، دانیال، محمدحسین، امیرعلی، کوثر، سنا، مبینا

تماس با مدرس

دانش آموزان کلاس چهارم

رها، پرسام، عباس، فاطمه زهرا، ملینا

تماس با مدرس
کلاس دهم